აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა ...

აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა 
საქართველოს სამედიცინო საზოგადოებამ დიდი და აუნაზღაურებელი დანაკლისი განიცადა. გარდაიცვალა აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა-საერთაშორისო აღიარების მქონე ქართველი ექიმი,მეცნიერი, მასწავლებელი და საზოგადო მოღვაწე..ის წლების განმავლობაში იყო საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი.ამასთან სიცოცხლის ბოლო დღემ...

დამატების დრო: 2017-10-13

აკადემიკოსი რევაზ გაგუა...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია ღრმა მწუხარებით იუწყება, რომ გარდაიცვალა აკადემიკოსი რევაზ გაგუა, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის კლინიკური განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის ხელმძღვანელი, საქართველოს კლინიკური მედიცინის ინსტიტუტის ონკოლოგიური სამსახუ...

დამატების დრო: 2017-04-26

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის XIX სესია,2017 წელი, 25 ...

დღის წესრიგი

1.სესიის გახსნა–აკადემიის პრეზიდენტი პროფესორი რამაზ ხეცურიანი.

2. მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის 2017 წლის სამუშაო გეგმა–აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტი, პროფესორი ზურაბ ხელაძე.

3.მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ახლად არჩეულ წევრთა წარდგენა–აკადემიის პრეზიდენტი, პროფესორი რამაზ ხეცურიანი.

ს...

დამატების დრო: 2017-02-24

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გაზეთ "საქართველოს რესპუბლიკაში"(N172,15.09.16) გამოცხადებულ ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსის შედეგად აკადემიის წევრებად არჩეული იქნა შემდეგი წევრები:

თეორიული მედიცინის განყოფილება:

1. ვახტან მეუნარგია–დ.ტვილდიანის სახელობის სამედიცინი უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგიისა და ...

დამატების დრო: 2016-12-28

გურამ ტატიშვილი...

saqarTvelos samedicino sazogadoebam didi danaklisi ganicada.gardaicvala saqarTvelos medicinis mecnierebaTa akademiis vice-prezidenti,,profesori guram tatiSvili. is mravali wlis ganmavlobaSi iyo Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetis qirurgiis kaTedris gamge,saqarTvelos travmatologiis da orTopediis samecniero-kvleviTi institutis direqtori da saqarTvelos    S,janmrTelobis dacvis saministros mTavari specialisti qirurgiaSi. wlebis ganmavlobaSi is aqtiur qirurgiul moRvaweobas eweoda misi TaosnobiT aSenebul klinikaSi da sicocxle SeunarCuna mraval avadmyofs.man Seqmna da aRzarda qirurgTa araerTi Taoba, romlis warmomadgenlebi warmatebiT moRvaweoben saqarTvelos,ruseTis,israelisa da sxva qveynebis qirurgiul samsaxurebSi.is aris avtori samasze meti samecniero naSromis, monografiebisa...

დამატების დრო: 2016-10-19

განცხადება...

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია აცხადებს კონკურსს აკადემიის წევრების ასარჩევად შემდეგი სპეციალობების მიხედვით:

თეორიული მედიცინის განყოფილება:

1.მორფოლოგია

2.მიკრობიოლოგია

3.პროფილაქტიკური მედიცინა

კლინიკური მედიცინის განყოფილება:

1.თერაპია

2.ქირურგია

3.კრიტიკული მედიცინა

4.მეანობა–გინეკ...

დამატების დრო: 2016-09-14380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.