პირველი სესიის პრეზიდიუმი

პირველი სესიის პრეზიდიუმი

pirveli sesia- akademiis wevri lauri managaZe da pirveli prezidenti zaal kaxiani

 

 

pirveli sesia-akademiis pirveli vice-prezidenti givi dumbaZe

 

akademiis sesiebis sainformacio dafa

 

სესიების მოსაწვევები

სესიების მოსაწვევები

სესიების მოსაწვევები

სესიების მოსაწვევები

სესიების მოსაწვევები

სესიების მოსაწვევები

დებულება არჩევნების შესახებ

First session of Academy -27.05.1994, First members of Academy.

 

 

xzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxcxzczxc380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.